ПРЕДМЕТ НАГРАДНОГ КОНКУРСА

Предмет наградног конкурса су креативене идеје које доприносе подстицају, развоју, унапређењу, заштити, очувању, превенцији, афирмисању, промоцији и сл. у областима:

- привреда и предузетништво,
- пољопривреда,
- урбанизам, просторно планирање и архиктектура,
- заштита животне средине,
- здравства и социјалне заштите,
- васпитно образовног рада,
- уметности, културе и јавног информисања,
-        спорта и рекреације,
-        омладинског живота и рада,
-        науке, иновација и проналазаштва,
-        туризма,  
-        искоришћеност природних ресурса и
-        другим областима друштвеног живота и рада.

СВРХА И ЦИЉ НАГРАДНОГ КОНКУРСА

Сврха и циљ наградног конкурса ''Моја идеја за моју Лозницу'' је да се додатно омогући учешће јавности у раду локалне самоуправе тако што ће подстаћи, мотивисати и створити могућности да се креативне идеје физичких и правних лица развију и релизују уз финансијску подршку буџета града Лознице, а доприносе разноликом и свестраном развоју града Лознице и његовој промоцији.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Креативна идеја се креира и доставља, уз Пријаву, у писаном облику, аудио-визуелном електронском запису, а у формату:

Идејног решења

Пројекта, програма

Ликовног решења и сл. са одговарајућим образложењем и евентуалном пратећом документацијом.

НАГРАДЕ

У поступку спровођења наградног конкурса додељују се три врсте новчаних награда, и то:


Прва награда

300.000,00 динара

за кретивну идеју оцењену

од 81 до 100 бодова

Друга награда

200.000,00 динара

за кретивну идеју оцењену

од 61 до 80 бодова

Трећа награда

100.000,00 динара

за кретивну идеју оцењену

од 41 до 60 бодова

ПОСТУПАК ИЗБОРА И РАНГИРАЊЕ

Поступак оцене и избора креативне идеје састоји се од три дела.

У првом делу поступка, врши се провера формалне  исправности поднетих пријава са становишта благовремености и потпуности.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

У другом делу поступка, формално исправне пријаве се разматрају и у случају потребе оставља могућност да се уз стручну помоћ креативна идеја развије и доради.

У трећем делу поступка,  врши се бодовање кретивних идеја у складу са критеријумима и мерилима утврђеним Правилником о наградном конкурсу ''Моја идеја за моју Лозницу''.

На основу извршеног бодовања Комисија за спровођење наградног конкурса ''Моја идеја за моју Лозницу''  саставља Ранг листу креативних идеја према освојеном броју бодова од највишег до најнижег.

Сви подносиоци пријаве подношењем пријаве прихватају услове наградног конкурса односно правила  прописана  Правилником о наградном конкурсу ''Моја идеја за моју Лозницу''.

КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА ОЦЕНУ КРЕАТИВНИХ ИДЕЈА

Комисија врши оцену креативних идеја применом следећих критеријума:

1)     применљивост: степен изводљивости сагласно позитивним прописима и правилима струке, економска оправданост и одрживост;

2)     друштвени значај: степен остварења јавног интереса, укупан број корисника    лица/привредних субјеката  на које   утиче  предложена креативна идеја;

3)     референтност:  компетентност, степен разрађености,   друштвени значај области у којој се реализује, трајање имплементације, трајање ефеката реализације и могућност унапређења; 

4)      иновативност: аутентичност, оригиналност, рационалност,  савременост, напредност и сл.;

5)     развојни циљеви: компатиблилност са стратешким развојним планским документима  града, степен унапређења стања у предметној области;

6)     промоција града: могућност представљања града и допринос његовој препознатљивости;

7)     суфинансирање:  могућност коришћења других извора финансирања у развоју и реализацији креативне идеје.

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 04.04.2019. године


Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријумима и поступку утврђеном  Правилником о наградном конкурсу ''Моја идја за моју Лозницу'''.

Документација се не подноси у оргиналу, већ се прилаже фотокопија тражених докумената, с тим што Комисија задржава право да пре потписивања уговора затражи оргинал документације на увид. Комисија не враћа примљену документацију већ се она чува у архиви Градске управе града Лознице. Комисија није у обавези да о току и резултатима јавног позива информише сва лица која су се пријавила, већ ће контактирати само лица која су ушла у ужи избор, односно која су се нашла на предлогу Одлуке о додели новчане награде за кретивну идеју.

Предлог Одлуке о додели награда сачињава се након бодовања према критеријумима из Правилника.

Одлука о избору најбољих кретивних идеја биће објављена на Огласној табли Градске управе града Лознице и на сајту града.

За преузимање пријава као и за све даље информације заинтересовани се могу обратити у канцеларију број 18, у Градској управи града Лознице или на телефон 015/879-280.

Имате питање?

Пишите нам уколико имате питања везаних за конкурс

Пријавни образац

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ ЗА НАГРАДНИ КОНКУРС ''МОЈА ИДЕЈА ЗА МОЈУ ЛОЗНИЦУ''

Контакт подаци

Карађорђева 2, 15300 Лозница

015 879 200

office@loznica.rs

www.loznica.rs

www.mojaidejazamojuloznicu.rs

Newsletter

Претрага